HOTNEWS
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 6 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 261 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ        หมายเหตุ : ในข้อ ๖.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู มีหรือ ไม่มีก็ได้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่ิอผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 491 ครั้ง
ประกาศรายชื่ิอ ผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE งานรับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น ๒๒ จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ใหักับบุคลากรผู้ทรงคุณค่า ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น... Read More...
IMAGE งานเลี้ยงส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ รุ่นที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงส่งนักเรียน ม.๖ รุ่น ๒๒ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่๒ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านทั้งหมด 1807 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้กับบุคลากร และดูการฝึกซ้อมกีฬา ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 6 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 261 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ        หมายเหตุ : ในข้อ ๖.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู มีหรือ ไม่มีก็ได้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่ิอผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 491 ครั้ง
ประกาศรายชื่ิอ ผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE งานรับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น ๒๒ จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ใหักับบุคลากรผู้ทรงคุณค่า ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น... Read More...
IMAGE งานเลี้ยงส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ รุ่นที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงส่งนักเรียน ม.๖ รุ่น ๒๒ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่๒ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง
ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านทั้งหมด 1807 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้กับบุคลากร และดูการฝึกซ้อมกีฬา ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

715385
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
101
876
1899
705798
30331
41040
715385

หมายเลขไอพี: 54.163.157.48
Server Time: 2017-03-28 02:14:44
You are here: