ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

 

   ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

 

   
 นายสุรศักดิ์  แพรต่วน  นายสินชัย  เกตุศรี นางสาวพิกุลทอง  ชวดไธสง

 

ผลงานการแข่งขัน