ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อชาย 

serm

นายเสริม  ปาตี

ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

 

นายวัฒนชัย  ส่องกระโทก

ครู คศ.๑

หัวผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อชาย

 

Chalotorn Custom 

นายชโลธร  กมล

 ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตเซปักตะกร้อ

 

ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อหญิง 

 

นายประวัติวงศ์  หาวะบุตร

ครูชำนาญการ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อหญิง

 นาางสาวรุ่งทิพย์   ตะนะขิง

ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ