สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 – 8 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข (035) 545664 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดาวน์โหลด