ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

Sombat

                    นายสมบัติ  คุรุพันธ์

                  ปี พ.ศ. 2533 - 2536

                 และพ.ศ. 2539 - 2540

          ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

                     Sathit

นายสาธิต  ลิ้มขจรเดช

ปี พ.ศ. 2536 - 2538

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

Nitipat

นายนิติพันธ์  สระภักดิ์

ปี พ.ศ. 2538 - 2539

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

Jirasak

นายจีระศักดิ์  แสนสุธา

ปี พ.ศ. 2540 

รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

Seksan

ดร.เสกสรร  นาควงศ์

ปี พ.ศ. 2540 

รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

Pattanachat

ดร.พัฒนาชาติ  กฤดิบวร

 ปี พ.ศ. 2540 - 2547
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 Nitipat

นายนิติพันธ์  สระภักดิ์

ปี พ.ศ. 2547 - 2551

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

Arnon 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สำรวจการณ์

ปี พ.ศ. 2551 - 2559

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

Apinan

นายอภินันท์  สีดาพงษ์

ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ