ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1 Large

2 Large