ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1 Large

2 Large