ร่างประกาศ เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมบริการ

ร่างประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1

2

3