รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 แผนการรับนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

สังกัดสถาบันการพลศึกษาปีการศึกษา 2561SUPHANBURI SPORTS SCHOOL

 

ชนิดกีฬา

 

1.     กรีฑา            ชาย - หญิง     ระดับชั้น  ม.1-ม.5 

2.    จักรยาน         ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

3.    เซปักตะกร้อ    ชาย – หญิง    ระดับชั้น ม.1-ม.5

4.    ฟุตบอล         ชาย              ระดับชั้น ม.1

5.    ยูโด              ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

6.    มวยปล้ำ        ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

7.    มวยสากล       ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

8.    ยกน้ำหนัก      หญิง             ระดับชั้น ม.1-ม.5

9.    ยิงปืน            ชาย – หญิง    ระดับชั้น ม.1-ม.5

10.  ยิมนาสติก      ชาย – หญิง    ระดับชั้น ป.4-ม.1

11.  วอลเลย์บอล   ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

12.  ว่ายน้ำ           ชาย – หญิง    ระดับชั้น ป.4-ม.5

13.  เบสบอล        ชาย              ระดับชั้น ม.1-ม.5

14.  เทนนิส          ชาย – หญิง    ระดับชั้น ม.1-ม.5

15.  เทควันโด        ชาย – หญิง    ระดับชั้น ม.1-ม.5

1. การรับสมัคร  เดือนมกราคม  ของทุกปี

สถานที่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานรับสมัครผ่าน

-   โรงเรียนกีฬาทุกแห่ง

-   สถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขต 17 เขต

-   สำนักงานอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

วัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. – 16.00 น.

รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หน่วยรับสมัครผ่าน รับเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์

                           เวลา  08.30 น.- 16.30 น.

หมายเหตุกรณีสมัครผ่านหน่วยงานรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 ก.พ. 2561 /สมัครทางไปรษณีย์หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

    - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

3. การทดสอบภาคปฏิบัติ

   - วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

     ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

     เวลา 07.00 – 09.00 น.  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ  กีฬาฟุตบอลสอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 61         

 

 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ

5. สอบข้อเขียน และตรวจสุขภาพร่างกาย

   - วันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

   - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ ณ  โรงเรียนกีฬา             จังหวัดสุพรรณบุรี

7. การมอบตัว

    - ให้ดูท้ายประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา

 2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา

 3. มีสัญชาติไทย

 4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยู่ประจำได้

 5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม

 6. ผู้สมัครเรียนในระดับใด จะต้องมีพื้นฐานความรู้ และคุณสมบัติ ตามกฎและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

     7. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นที่เรียน ของปีการศึกษา 2560 (ห้ามลดชั้น)  ม.1 ต้องไม่เกิดก่อนปี 2548

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำหลักฐานและเอกสารไปในวันสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษา กำหนด (ใบสมัครสามารถสำเนาได้)

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

3. ใบรับรองโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 หรือหลักฐานจบการศึกษาชั้นสูงสุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ พร้อมตัวจริง

5. สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา หรือ เกียรติบัตรกีฬา หรือสำเนาภาพถ่ายโล่ /เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใด ที่สามารถแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. การยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง

1.1 ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร ในส่วน   ที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน ยกเว้นส่วนสูง น้ำหนัก และ  ลงลายมือชื่อ จะต้องลงต่อหน้าผู้สมัคร

1.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจหลักฐาน

1.3 ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ณ สถานที่รับสมัครนำข้อมูลที่ได้กรอกลงในใบสมัคร

1.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

1.5 รับบัตรประจำตัวสอบผู้เข้าสอบ ซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และมีตราประทับของหน่วยงานรับสมัครพร้อมลายมือชื่อของผู้รับสมัคร(ส่วนที่ 2 ของใบสมัคร)

1.6 ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรประจำตัวสอบไว้ให้ดีและใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบทุกครั้ง

ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1/47 หมู่  4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-545662 โทรสาร 035-545663