ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียน ๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยประธานที่ประชุม ท่านวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

และกรรมกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร

1