กิจกรรมวันคริสมาสต์ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันคริสมาสต์ ๒๕๖๑

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ ลานเอนกประสงค์สนามฟุตซอล

1