งานเลี้ยงปีใหม่บุคคลากร ๒๕๖๑

งานเลี้ยงปีใหม่บุคคลากร ๒๕๖๑

โรงเรียนกีฬาจังหวัเสุพรรณบุรี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อภินันท์  ศรีดาพงษ์

รองฯสมจิต บุญคงเสน รองฯ ขจรศักดิ์ มานะพรชัย และคณะผู้บริหารทุกท่าน
จัดงานเลี่้ยงปีใหม่ให้กับครู บุคคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่

ในวันที่ ๒๗ ธันว่าคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร


17