กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียน โดย รองฯสัมพันธ์ พิริยะธำรงกุล

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตซอล

45