การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมที่ 2 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561

โดยนายทวนชัย ลมูลสว่าง และนายสมบัติ เนตรสว่าง เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้

 

 14