พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2561 

ณ  ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 17