ร่วมกิจกรรมงานวิชาการ

ร่วมกิจกรรมงานวิชาการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ
วันที 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
1