คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

 1 Warawut

นายวราวุธ   ศิลปอาชา

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 
 2 Sombut
นายสมบัติ  กลิ่นผา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3 Suwit
นายสุวิทย์  ชูตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4 Chanchai
นายชาญชัย  ทิพเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 Somchai
นายสมชาย  ประเสริฐศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6 San
นายสันต์  อู่อรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

7 Permporn

นายเพิ่มพร  บุพพวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

8 Somkeat

นายสมเกียรติ  ทรัพย์สวนแต

ผู้แทนองค์กรชุมชน

9 Sakchai

นายศักดิ์ชัย สถิตสวรรยา

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

10 Deachrit

พ.ต.ท.เดชฤทธิ์ สะถิตรโชติ
ผู้แทนผู้ปกครอง

11 Buntoon

นายบัณฑูร  บุญชู
ผู้แทนครู

12 Arnon

นายอานนท์  แดงสังวาลย์
ผู้แทนศิษย์เก่า

13 Phipat

พระครูพิพัฒน์  วุฒิกร
ผู้แทนองค์กรศาสนา

14 Kamjohn

นายกำจร   กังสดาลย์
ผู้แทนองค์กรศาสนา

15 Apinan

นายอภินันท์   สีดาพงษ์
เลขานุการ