ลูกจ้างประจำ  

 

114.jpg 44 45   

66  88 99  

110 111  112

 113