ลูกจ้างประจำ

 

 ลูกจ้างประจำ

 

sunchai

นายสัญชัย  เจริญสุข

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

LOGO

นายนิกร  ศรีสำราญ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

sompong

นายสมพงษ์  มณีทอง

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

bandit

นายบัณฑิต  ปานวิเชียร

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

surachart

นายสุรชาติ  ไตรเวทย์

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

Saman Custom

นายสมาน  โพธิ์ผล

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

sarinthip

นางสาวสิรินทิพย์  ศรีสุข

เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

aurathai

นางอรทัย  ปุริสธรรม

เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

kusuma

นางกุสุมา  ปานวิเชียร

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

Yuwadee Custom

นางยุวดี  บุญเสวก

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

yupha

นางยุพา  พรหมวาศ

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

nonglak

นางสาวกัญญานัฐ  เกาะโต

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

praphaphan

นางประภาพรรณ  ดาวเรือง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

jamlong

นางสาวจำลอง  หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่งานซักรีด

sunisa

นางสาวสุนิสา  ศรีนิลพันธ์

เจ้าหน้าที่งานซักรีด