ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวน้ำฝน ใจแสน

งานสารบรรณ 

 away8

นายกิตติพงษ์  แก้วปาน  

 งานสารบรรณ

 

 

 

 

 

 

งานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

งานสารบรรณ 

 

นางสาวปวีณา  จารุวงศ์ไพบูลย์

งานพัสดุ

 นางสาวภานุมาศ  กุลมุติ

งานพัสดุ

apirak

นายอภิรักษ์  อ่วมคำ 

 งานวิชาการ

นายพสพล  บุณยะบูรณ  

 งานกิจการนักเรียน

นางสาวเรณู  ปลีคงธุ  

 งานห้องสมุด

 

 

นางสาวอนิดา  มะลิวรรณ์

งานพยาบาล

sarot 

นายสาโรช  ท้าวลา  

งานยานพาหนะ

sunan

นายสุนันท์  รัฐสมบูรณ์

 งานยานพาหนะ

 

นายบรรจบ  ทัพกิจ

 งานยานพาหนะ

Chaichan Custom

นายชายชาญ   วงศ์สมบูรณ์

งานสนามยิงปืน

 

พัฒน์ชพล  ยนต์ชนาธิป 

งานอาคารสถานที่

 

สนธยา  โพธิ์ศรีทอง 

งานอาคารสถานที่

 

สุจินดา  มณีทอง

งานอาคารสถานที่

 

preecha

นายปรีชา  เหมลี 

งานอาคารสถานที่

 

romyarot
นางรมยรถ  โพธิผล 

งานซักรีด

Sumrueng Custom

นางสำเริง  วงศ์ผดุง

งานซักรีด