ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวน้ำฝน ใจแสน

งานสารบรรณ 

 

 

 

 

นางสาว  

 งานสารบรรณ

 

 

 

นางสาว 

งานสารบรรณ 

 

 

  

 

นางสาวศศิกุณฑ์ ละมูลมี 

งานการเงิน 

 

นางสาวปวีณา  จารุวงศ์ไพบูลย์

งานพัสดุ

 นางสาวภานุมาศ  กุลมุติ

งานพัสดุ

apirak

นายอภิรักษ์  อ่วมคำ 

 งานวิชาการ

 

 

 

 

นางสาวณปภัช แก้วมณี

 งานกิจการนักเรียน

นางสาวเรณู  ปลีคงธุ  

 งานห้องสมุด

 

นางสาวอนิดา  มะลิวรรณ์

งานพยาบาล

sarot

นายสาโรช  ท้าวลา  

งานยานพาหนะ

นายบรรจบ  ทัพกิจ

 งานยานพาหนะ

 

 

 

 

นายบุญมา

 งานยานพาหนะ

Chaichan Custom

นายชายชาญ   วงศ์สมบูรณ์

งานสนามยิงปืน

สนธยา  โพธิ์ศรีทอง 

งานอาคารสถานที่

 

สุจินดา  มณีทอง

งานอาคารสถานที่


 preecha

นายปรีชา  เหมลี 

งานอาคารสถานที่

romyarot
นางรมยรถ  โพธิผล 

งานซักรีด

Sumrueng Custom

นางสำเริง  วงศ์ผดุง

งานซักรีด